Maaopas - Australia

Opiskele Australiassa!

Opiskele Australiassa!

Kiinnostaako sinua opiskelu maailman suurimmalla saarella? Studentum.fi:n Australian maaoppaasta löydät paljon hyödyllistä informaatiota Australiassa opiskelusta. Yleistä tietoa opiskelusta löydät "Opiskelu Australiassa"-osiosta ja tarkempia tietoja pääsykokeista ja koulutukseen hausta "Pääsyvaatimukset ja haku koulutukseen Australiaan"-osiosta.

Klikkaa tästä! Yleistä Australiasta
Klikkaa tästä! Opiskelu Australiassa
Klikkaa tästä! Pääsyvaatimukset ja haku koulutukseen Australiaan
Klikkaa tästä! Opintojen kustannukset Australiassa
Klikkaa tästä! Opintojen rahoitus Australiaan
Klikkaa tästä! Vakuutukset Australiaan
Klikkaa tästä! Elinkustannukset Australiassa
Klikkaa tästä! Asuminen ja opiskelijaruokailu Australiassa

Klikkaa tästä! Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!

Opiskele Australiassa!

Yleistä Australiassa

Maailman suurin saari, pienin maanosa sekä 20 miljoonan asukkaan Australia on kaunis vastakohtien maa, joka tarjoaa kansainvälisiä suurkaupunkeja, aurinkoisia rantoja, koralliriuttoja, harvaanasuttua aavikkoa, trooppisia sademetsiä ja vuorijonoja. Maalla on myös ainutlaatuinen kasvisto ja eläimistö. Koko tämä paketti tarjoaa opiskelijalle mahtavia elämyksiä niin opintojen kuin uuden asuinmaankin puolesta!

Australiassa on kaksi ilmastovyöhykettä: lauhkea ja trooppinen. Lauhkealla vyöhykkeellä vuodenajat ovat vastakkaiset pohjoiseen pallonpuoliskoon nähden. Siten siis kesä on joulukuusta helmikuuhun ja syksy maaliskuusta toukokuuhun, talvi kesäkuusta elokuuhun ja kevät syyskuusta marraskuuhun. 

Aikavyöhykkeitä on kolme: Eastern Standard Time (EST): Queensland, New South Wales, Australian Capital Territory, Victoria ja Tasmania (9 tuntia edellä Suomen aikaa). Australian rahayksikkö on Australian dollari (AUD), joka on arvoltaan noin 1.2738 euroa (huhtikuu 2012). 

Yleistä opiskelusta Australiassa

Australiassa koulutuspolitiikasta vastaa Department of Education, Training and Youth Affairs, DETYA, jonka lisäksi jokaisella osavaltiolla on oma opetusministeriönsä. Näiden yksiköiden vastuulla on julkisen koulutuksen järjestäminen, mutta ne rahoittavat myös yksityisiä oppilaitoksia.

Koulutusjärjestelmä jaetaan kolmeen sektoriin: koulusektori, ammatillinensektori ja korkeakoulusektori. Koko järjestelmä rakentuu hallituksen perustaman rungon ympärille, jota kutsutaan Australian Qualifications Framework, AQF. Tämä runko takaa eri koulutussektorien linkittymisen toisiinsa ja helpottaa siten esimerkiksi opiskelijoiden urasuunnittelua sekä kulkemista sektorilta toiselle. AQF takaa myös sen, että maassa tarjotaan korkeatasoista koulutusta, joka on myös yhdenmukaista ja joustavaa.

Ulkomaisille opiskelijoille tarjottua koulutusta valvotaan myös tarkasti Australian hallituksen puolelta. Kaikki kurssit ja oppilaitokset on hyväksyttävä ja listattava erityiseen rekisteriin, jota kutsutaan Commonwealth Register of Institutions and Courses of Overseas Students, CRICOS. Siten siis kun etsit koulutusta Australiasta, tarkista onko koululla CRICOS-koodia. Jos näin ei ole, koulutuksen laadusta ei ole takeita, eikä sinne ole suositeltavaa hakea opiskelemaan. Sinulle ei myöskään myönnetä opiskelijaviisumia, jos opinnot eivät ole hallituksen hyväksymiä.

Klikkaa tästä! Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!

Opiskelu Australiassa

Ammatillinen koulutus Australiassa

Australiassa ammatillista koulutusta tarjoavat yksityisten oppilaitosten lisäksi valtion omistamat Technical and Further Education -oppilaitokset. Australiassa on yli 70 valtion omistamaa TAFE-oppilaitosta, jotka ovat verrattavissa lähinnä polyteknisiin ja teknillisiin oppilaitoksiin, vaikka monissa voi myös suorittaa esimerkiksi sairaanhoidon-, kaupallisenalan tai IT-alan opintoja. Kurssitarjonta vaihtelee oppilaitoksittain myös yksityisellä sektorilla. 

Englannin kielen opiskelu Australiassa

Kansainvälisille opiskelijoille tarjotaan usein mahdollisuus osallistua täysipäiväisille englannin kielen kursseille. Kursseja tarjoavat yksityiset oppilaitokset, mutta myös useat yliopistojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteydessä toimivat kielikeskukset. Oppilaitoksia tarkkaillaan ja rekisteröidään, sillä Australian hallitus haluaa taata, että oppilaitoksissa tarjotaan korkeatasoista ja kansainväliset standardit täyttävää englannin kielen opetusta.

Yliopistoon valmentavat opinnot Australiassa

Kansainvälisellä opiskelijalla on mahdollisuus osallistua yliopistoon valmentaviin opintoihin. Niiden tarkoituksena on perehdyttää opiskelija australialaiseen opetustyyliin ja elämäntapaan ennen varsinaisten opintojen aloittamista. Valmentavat opinnot kestävät tavallisesti vuoden ja ne suunnitellaan niitä undergraduate-opintoja silmälläpitäen, joita opiskelija suunnittelee suorittavansa australialaisessa yliopistossa. Jos opiskelija suorittaa yliopistoon valmentavat opinnot hyvin arvosanoin, yliopisto myöntää hänelle yleensä opiskelupaikan.

Yliopistot ja yliopistotutkinnot Australiassa

Australiassa on noin 40 yliopistoa, joista kolme ovat yksityisiä. Nämä ovat Bond University, University of Notre Dame ja Melbourne University Private. Yliopistojen lisäksi korkea-asteen koulutusta tarjoavat monet yksityiset ja ammatilliset oppilaitokset. Useimmat Australian yliopistoista ovat liittohallituksen rahoittamia ja niiden koko, sijainti sekä tutkimus- ja opetusintressi vaihtelevat suuresti. Useimmilla yliopistoilla on kuitenkin vahva kansainvälinen maine kurssiensa laadun suhteen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että myös tutkintokurssit vaihtelevat suuresti muodon, pääsyvaatimusten, keston ja arviointimetodien perusteella.

Koulutus voidaan jakaa undergraduate- ja postgraduate -tason opintoihin. Undergraduate-opinnot ovat Bachelor-tutkintoon sisältyviä akateemiseen perustutkintoon kuuluvia opintoja kun taas Post-graduate -opinnot ovat perustutkinnon jälkeen suoritettavia jatko-opintoja. Bachelor Degree vastaa suomalaista alempaa korkeakoulututkintoa, joten opinnot kestävät yleensä 3-4 vuotta. Opinnot muodostuvat pää- ja sivuaineopinnoista sekä valinnaisista opinnoista.

Masters Degree vastaa suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa eli maisterin tutkintoa ja sen voi suorittaa joko tutkimustyönä tai kurssimuotoisesti. Master-tutkinnon suorittaminen vie yleensä 1-2 vuotta ja sen voi suorittaa Bachelor-tutkinnon jälkeen. 

Tutkinnon suorittamiseen ulkomailla kannattaa valmistautua huolella, sillä tiedonhakuun, opiskelupaikan hankkimiseen, rahoituksen järjestämiseen ja käytännön järjestelyihin menee aikaa. Siten opiskelijan kannattaa aloittaa hakuprosessi jo vuosi ennen suunniteltua opintojen alkamisajankohtaa.

Opiskelijavaihto Australiassa

Vaihto-ohjelma on usein opiskelijan kannalta vaivattomin ja edullisin tapa lähteä opiskelemaan ulkomaille. Opiskelija voi hakea vaihtoon, jos hän opiskelee sellaisessa suomalaisessa oppilaitoksessa, jolla on opiskelijavaihtosopimus ulkomaisen oppilaitoksen kanssa. Opiskelijavaihdoin periaatteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot on mahdollista lukea osaksi opiskelijan kotimaista tutkintoa. Vaihto-opiskeluun voi hakea opintotuen lisäksi apurahaa oman oppilaitoksen kautta.

Opiskele Australiassa!

Akateeminen vuosi Australiassa

Australiaan lähtevän kannattaa ottaa huomioon, että lukuvuosi alkaa tammikuun lopulla ja päättyy joulukuun alussa. Lukuvuosi koostuu neljästä, kestoltaan eripituisesta lukukaudesta, joiden välissä on lomaviikkoja, esimerkiksi kesäloma sijoittuu joulu-helmikuulle. 

Opetustyyli Australiassa

Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista opiskeluun, ja siten Australiaan ei siis kannata lähteä pelkkä hauskanpito mielessä. Opinnoissa menestymisen kannalta on erityisen tärkeää, että opiskelija sopeutuu australialaisiin opetusmetodeihin.

Ammatillisen koulutuksen piirissä opetus tapahtuu useimmiten ohjattuna käytännön työskentelynä sekä luokkamuotoisena opetuksena. Yliopistoissa opetus tapahtuu enimmäkseen luentojen, seminaarien, harjoitusten ja ryhmätöiden muodossa. Opetuksessa painotetaan paljon ymmärtämistä sekä käsitteiden ja teorioiden soveltamista.

Australialaissa opetuskulttuurissa ei ole huonotapaista ilmaista mielipiteitä, jotka poikkeavat opettajien näkemyksistä. Opiskelijan ei odoteta muistavan faktoja ulkoa vaan ennemminkin heidän odotetaan muodostavan oma näkemys asiasta ja keskustelevan, sekä mahdollisesti jopa väittelevän siitä opettajan sekä muiden opiskelijoiden kanssa luentojen ja seminaarien aikana.

Opiskelijaviisumi Australiaan

Opiskellakseen Australiassa, opiskelijan tulee hankkia opiskelijaviisu. Viisumin hakeminen maksaa noin 230 euroa. Viisumimaksua ei kuitenkaan peritä lukion vaihto-oppilailta.

Klikkaa tästä! Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!

Pääsyvaatimukset ja haku koulutukseen Australiaan

Australiassa jokainen yliopisto päättää itse pääsyvaatimuksensa ja arvioi, kuinka hyvin hakijan pätevyys vastaa asetettuja vaatimuksia. Useimmiten arviointi perustuu aikaisempaan koulutukseen ja englannin kielitaidon tasoon. Jotkin koulutusohjelmat voivat kuitenkin vaatia opiskelijalta portfolion tai todistuksen GMAT-soveltuvuustestistä. Pääsyvaatimukset olisikin hyvä varmistaa etukäteen suoraan yliopistosta, ennen hakuprosessin aloittamista. Lisäksi kannattaa muistaa, että suosituimpiin koulutusohjelmiin on kova kilpailu, jolloin hakijan tulee täyttää enemmän kuin minimivaatimukset päästäkseen opiskelmaan kyseisiä aineita.

Hakiessaan undegraduate-tason opintoihin opiskelijalta vaaditaan Australian koulutusjärjestelmän 12. vuoden vastine. Tällöin suomalaisella opiskelijalla vastineena toimii lukion päättötodistus tai vaihtoehtoisesti peruskoulu ja ammatillinen tai keskiasteen tutkinto.

Postgraduate-opinnot vaativat hyvin suoritetun kandidaatintason tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon. Hakijan aikaisempi opintoja arvioidessa yliopisto kiinnittää useimmiten huomiota suoritettujen kurssien sisältöön ja tasoon. Pelkät arvosanat eivät siis takaa sisäänpääsyä.

Ulkomaiselta opiskelijalta vaaditaan hyvä englannin kielen taito, joka katsotaan riittäväksi, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Hakijan äidinkieli on englanti.
  • Hakija on menestynyt keskiasteen opinnoissa englanninkielisessä maassa.
  • Hakijan oman oppilaitoksensa tai yliopistonsa opetuskieli on/oli englanti
  • Hakija on saavuttanut yliopiston asettaman pisterajan standardoidussa kielikokeessa. Australian yliopistojen yleisesti hyväksymät kielikokeet ovat IELTS ja TOEFL.

Hakuprosessi, tietolähteet ja opintojen rahoitus järjestyvät eri tavoin riippuen siitä, hakeeko opiskelija Australiaan oppilaitoksensa vaihto-ohjelman kautta vai omatoimisesti. Vaihto-opiskelijaksi haku tapahtuu useimmiten suoraan hakijan omaan yliopistoon tai oppilaitokseen, josta hän saa myös tietoa hakuajoista, -menettelyistä ja valintaperusteista. Usein kilpailu Australian yliopistopaikoista on kovaa ja yliopistot ovat myös todella valikoivia. Siten onkin suositeltavaa, että opiskelija hakee samanaikaisesti useampaan yliopistoon. 

Oleskelulupa Australiaan

Matkustaessaan Australiaan opiskelijan täytyy hankkia viisumi eli maahantulo lupa jo ennen maahan saapumista. Suomen kansalainen hakee viisumia Berliinistä, sillä Suomessa ei ole Australian suurlähetystöä. Opiskelijalta vaaditaan opiskelijaviisumi, jos opiskelu Australiassa kestää yli kolme kuukautta. 

Klikkaa tästä! Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!

Opintojen kustannukset Australiassa

Eläminen ja asuminen Australiassa on suhteellisen halpaa, mutta opiskelijan kannattaa kuitenkin varata rahaa opintojensa rahoittamiseen. Pakollisia kustannuksia ovat esimerkiksi lukukausimaksut, opiskelijaviisumi, vakuutukset, elinkustannukset sekä lennot. Näiden lisäksi kustannuksia kertyy muun muassa kielikokeen suorittamisesta.

Lukukausimaksut ja opiskelumateriaali ja -välineet Australiassa

Australian koulutusinstituutiot veloittavat opiskelijalta suoritettavien kurssien keskimääräisen kokonaiskustannuksen, jonka lisäksi oppilaitokset ovat vapaita veloittamaan yli minimimaksun ja useimmat tekevätkin näin. Tämä on yksi syy, miksi lukukausimaksut vaihtelevat suuresti, eikä niistä voi antaa kovinkaan tarkkaa tietoa. 

Lukukausimaksujen lisäksi opiskelijan tulee varautua koulukirjoista ja muista opiskelumateriaaleista aiheutuviin kustannuksiin. Joissain oppilaitoksissa kirjaston ja laboratorion käyttömaksut on myös maksettava erikseen, sen sijaan Internetin käyttö on yleensä ilmaista. Opiskelumateriaalien ja -välineiden kustannukset vaihtelevat erittäin paljon koulutussektoreittain, oppilaitoksittain ja kursseittain.

Klikkaa tästä! Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!

Opintojen rahoitus Australiaan

Opiskelija Australiassa vaatii huomattavan suuren summan rahaa, ja siten onkin vaikeaa löytää yksittäistä rahoituskanavaa, jota kautta kaikki kustannukset voisi kattaa. Opiskelijan jää kuitenkin päävastuu rahoituksen hankinnasta, joten hänen on varauduttava maksamaan osa kuluista myös itse. Apurahoja voi tiedustella esimerkiksi omalta yliopistolta tai mahdollisen vaihto-ohjelman kautta.

Työskentely Australiassa

Opiskelija voi toki hankkia töitä opiskelunsa oheen, mutta täysin toimeentuloa ei kannata laskea työnteon varaan. Opinnotkin veivät nimittäin aikaa, ja siten vapaa-aikaa työnteolle ei välttämättä jää riittävästi. Australiassa työskentelevä vieraan maan kansalainen tarvitsee työluvan, jolloin työskentely esimerkiksi turistiviisumilla on laitonta ja johtaa herkästi maasta karkotukseen. Nopea ja helppo vaihtoehto määräaikaiseen työskentelyyn on ns. Working Holiday -viisumi.

Opintotuki Australiaan

Opintotuki on varsinkin perustutkinto-opiskelijoiden tärkein rahoituslähde, sillä useita apurahoja ja stipendejä myönnetään pääasiassa jatko-opiskelijoille. Jos lähdet opiskelemaan jonkin vaihto-ohjelman kautta, kannattaa ottaa jo hakuvaiheessa selvää, onko ohjelman kautta mahdollista hakea jonkinlaista apurahaa. Kansaneläkelaitoksen eli Kelan opintotukikeskus voi myöntää opintotukea ulkomailla opiskeluun, jos opinnot sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon tai johtavat tutkinnon suorittamiseen valtiollisessa tai virallisesti hyväksytyssä oppilaitoksessa. Opintotukeen oikeuttavasta ajasta on voimassa samat enimmäistukisäännökset kuin kotimaisissa opinnoissa seuraavin poikkeuksin:

  • Jos ulkomainen korkeakoulututkinto on laajuudeltaan tai kestoltaan suomalaista korkeakoulututkintoa suppeampi, opintotuki myönnetään opetusohjelman keston mukaan. Kela voi erityisestä syystä pidentää tukiaikaa enintään 5 kuukaudella.
  • Jos ulkomaisen korkeakoulututkinnon opetusohjelman mukainen keskimääräinen kesto ylittää 55 kuukautta, tuen enimmäisaika on 70 kuukautta

Klikkaa tästä! Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!
 

Vakuutukset Australiaan

Australiaan opiskelijaviisumilla matkustavalla henkilöllä tulee lain mukaan olla sairausvakuutus, jonka tulee olla voimassa koko Australiassa oleskelun ajan. Muussa tapauksessa viisumi voidaan peruuttaa. Sairausvakuutuksen voi ottaa esimerkiksi Australian suurimmasta sairausvakuutusyhtiöstä 

Klikkaa tästä! Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!

Elinkustannukset Australiassa

Yksittäinen opiskelija tarvitsee rahaa asumiseen, ruokaan, kirjoihin, vaatetukseen, matkustamiseen julkisissa kulkuneuvoissa sekä vapaa-ajan kuluihin. Vuodessa kustannukset ovat noin suurin piirtein A$16 640 eli noin 9 900 euroa. Tämän lisäksi kannattaa varata rahaa mahdollisia mukana matkustavia perheenjäseniä varten. Kustannuksiin vaikuttavat toki myös oma elämäntyyli ja se, asuuko kaupungissa vai maaseudulla.

Klikkaa tästä! Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!

Opiskele Australiassa!

Asuminen ja opiskelijaruokailu Australiassa

Majoitusjärjestelyjen hoitaminen kannattaa aloittaa siinä vaiheessa, kun opiskelija on päättänyt, mihin oppilaitokseen hän hakee. Asumisen järjestämiseen kannattaa varata aikaa vähintään 2-3 kuukautta. Jos opiskelijaa kiinnostaa kampusasuminen, hänen kannattaa ilmaista kiinnostuksesta jo haun yhteydessä, sillä kampusasuminen on todella suosittu asumismuoto kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa.

Australian oppilaitokset tarjoavat useanlaisia asumismuotoja, jonka takia kannattaa olla yhteydessä omaan yliopistoon ja tiedustella heiltä erihintaisia majoitusmahdollisuuksia. Tarjonta vaihtelee oppilaitoksittain, yliopistoittain ja kampuksittain. Useimmilla yliopistoilla on omia asuntoloita opiskelijoitaan varten, joissa opiskelijalla on oma makuuhuone mutta kylpyhuone, keittiö ja oleskelutilat jaetaan muiden opiskelijoiden kanssa. 

Kampusasumiselle toinen vaihtoehto on kimppakämppä - monet opiskelijat päättävät vuokrata oman huoneen nuoriso- tai opiskelijayhteisöstä, jolloin asuminen suuressa yhteisössä voi tarjota opiskelijalle paitsi halvemman vuokran ja itsenäisemmän elämäntyylin, myös vastavuoroista tukea ja ystäviä. Suosittua on myös oman huoneiston tai talon vuokraaminen yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Vapaista asunnoista ilmoitetaan yleensä sanomalehdissä sekä internetin asuntopalstoilla.

Klikkaa tästä! Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!

Lähteet: maantieto.net


Tilaa uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.